Tìm hiểu về chỉ số Dung lượng (Ah) và Công suất (W) ghi trên bình ắc quy

Theo bạn, 2 bình ắc quy sau đây, cái nào có công suất (Watts) lớn hơn?

1. LONG 12V- 28W/Cell/ 15Min/ 1.6VPC
Datasheet: http://luudien.vn/Image/File/Long/WPW/WP7-12%20(28W).pdf
(Datasheet: https://klb.com.tw/upload/product_pdf/en/WP7-12(28W).pdf?v=27cu10y0n)2. YUASA 12V-36W/Cell/ 10Min/ 1.6VPC
Datasheet: http://www.yuasa.com.tw/upload_files//batteries/14664025552184.pdf


Chiếu theo datasheet của 2 bình trên - tại 15 phút, điện áp cuối của một hộc (cell) là 1.6V hoặc 9.6V/ bình (1.6V * 6 hộc = 9.6V), chúng ta có kết quả như sau:

LONG WP7-12 (28W): 28W/ hộc * 6 hộc = 168W/ bình
YUASA WP36-12: 162W/ bình / 6 hộc = 27W/ hộc

Như vậy, khi xét công suất của bình, chúng ta không thể bỏ qua tương quan thời gian. Như ví dụ trên, nếu chúng ta ghi công suất tại 10 phút (10 minute rate), thì công suất (viết một cách đầy đủ, phải bao gồm 3 thành tố là CÔNG SUẤT + THỜI GIAN + ĐIỆN ÁP CUỐI) lần lượt của LONG và YUASA sẽ như sau:

LONG WP7-12 (28W): 36.5WPC - 10Min - 1.6VPC [CÔNG SUẤT CỦA MỘT HỘC - WPC = Watts Per Cell], hoặc
LONG WP7-12 (28W): 219W - 10Min - 9.6V [CÔNG SUẤT CỦA MỘT BÌNH - WPB = Watts Per Battery]

YUASA WP36-12: 36WPC - 10Min - 1.6VPC [CÔNG SUẤT CỦA MỘT HỘC - WPC = Watts Per Cell], hoặc
YUASA WP36-12: 216W - 10Min - 9.6V [CÔNG SUẤT CỦA MỘT BÌNH - WPB = Watts Per Battery]

Bây giờ, bạn hãy thử so sánh công suất của cặp mã hàng sau xem thế nào nhé:
YUASA NPW45-12 (12V, 45W/ Cell - 10Min)
LONG WP1236W (12V, 36W/ Cell - 15Min)

Nguyễn Triều Thiên
090 375 8448
Thienb2b@gmail.com
www.Luudien.vn